Kategórie

Kategórie

Left Banner

  • -15%

Podvozková ochrana SOLL Čierny Sprej

6,12 €  s DPH Zľava 15%
7,20 €

5,10 € bez DPH

Množstevná zľava pri odbere 6ks a viac
Sprej je určený na ošetrenia podvozkových častí automobilov. Má antikorózne účinky je odolný voči poveternostným vplyvom. Je trvale pružný a má protihlukové vlastnosti. Sprej nie je prelakovateľný.

(500 ml)

Množstevné zľavy

Množstvo Zľava Ušetríte
6 22% až 8,08 €
Množstvo

SOLL S700211

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

H222 – H229Mimoriadne horľavý aerosól.Nádoba je pod tlakom.Pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 – Dráždi kožu.H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí,P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie P251 – Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P211 – Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P403 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste.P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P331 – Nevyvolávajte zvracanie.P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P410 + P412 – Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF.P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými zákonmi

chat Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (16)