Reklamácie

V prípade reklamácie je potrebné zaslať v čo najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu iKKolor s.r.o.,Slančíkovej 2,97101 Prievidza. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní e-mailom alebo telefonickým kontaktom bude s kupujúcim prejednaný postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu iKKolor s.r.o.,Slančíkovej 2,97101 Prievidza. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail). Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej závady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
- Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
- Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
- Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
- Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
- Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným vyjadrením. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Slovenská pošta a zmluvní prepravcovia preberajú riziko poškodenia tovaru počas dopravy.